ETHNOGENESIS OF MINOR PEOPLES OR THE SEARCH FOR ETERNAL HİSTORY (source study of problem) (4-10)

ETHNOGENESIS OF MINOR PEOPLES OR THE SEARCH FOR ETERNAL HİSTORY (source study of problem) (4-10)

Выбор валюты
Дата публикации статьи в журнале: 2020/11/09
Название журнала: Американский Научный Журнал, Выпуск: 42, Том: 2, Страницы в выпуске: 4-10
Автор:
, Institute of Oriental Studies named after Academician Z.M. Bunyadov , Azerbaijan National Academy of Sciences , Associate Professor, Doctor of Philosophy
0000-0001-6933-7021
Автор: Kazımı Parvız Fırudin Oglu
, Baku State University , Associate Professor, Doctor of Philosophy
0000-0001-5577-4773
Автор:
, ,
Анотация: Генезис наций имеет свойство расти и расширяться. Отделенные от собственного этноса небольшие группы обречены на изоляцию, уязвимость и отсталость от интеграции и развития. Характер «истории» подобен человеку, и когда он выходит за пределы своего естественного развития, он чувствует себя человеком с «комплексом неполноценностьи». Чтобы определить этногенез народов, можно реконструировать общую картину исторического генезиса, обобщив традиционные исторические знания, информацию, предоставленную современными археологическими раскопками, материалы, предоставленные лингвистикой, этногенетикой, теорией протоязыков и современными научными знаниями. Общие очертания великого генезиса и ландшафта этноса известны в исторической реконструкции последних 6-7 тысяч лет. Используя эту модель, невозможно воплощать идеи об этногенезе изолированных народов. С этой точки зрения попытки синонимизировать такие понятия, как «армянин», «Армения», «армяни», «хайк», «Урарту» и так далее, не более чем манипуляции изолированными малочисленными народами в «исторической тьме». Известный российский исследователь Александр Аннинский в своей книге 1899 года «Древние армянские историки как исторические источники», изданной в Одессе, анализирует несколько средневековых армянских книг, разоблачает их систематическую фальсификацию и нецелесообразным использовать их в качестве исторических источников. Можно подумать, что это положило конец обману армянских историков. Однако этого не произошло, а фальсификации и ссылки на разоблаченные источники продолжаются и продолжаются по сей день. Некоторые политики используют имена людей во «тьме истории» в своих целях и пытаются «узаконить» фальсификацию истории. С этой точки зрения важно научно проанализировать и оценить взгляды и мнения экспертов, включенных в научно-политический цикл.
Ключевые слова: Ethnogenesis of Minor Peoples  Search for Eternal Hıstory  history of Armenia  Hayastan              
DOI:
Данные для цитирования: Bayramzadeh Samad Zulfalı Oglu Kazımı Parvız Fırudin Oglu . ETHNOGENESIS OF MINOR PEOPLES OR THE SEARCH FOR ETERNAL HİSTORY (source study of problem) (4-10). Американский Научный Журнал. Исторические науки и археология. 2020/11/09; 42(2):4-10.

Список литературы: 1. Kamran İmanov. Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir və ya “Armeniya” ərazisinin həqiqi sakinləri haqqında (Ancient texts and the classical sources expose Armenian forgery and fabrications or about the actual inhabitants of the territory of "Armenia"), Bakı, 2019. 2. Ahmad Kasravi. Shahriyaran-e Gomnam (Forgotten Dynasties, edition of 1928), “Aydin”, Tabriz, 1388/2009, 348 p. 3. Hüseyn Fərdust. Zohur və soqut-e səltənət-e Pəhləvi (Pəhləvi hakimiyyətinin zühuru və süqutuı) adlı kitabın, cild 1, “Ettelaat”, Tehran, 1990, s.85 4. https://www.azoh.net/4310/ 5. http://www.anl.az/down/meqale/ses/2011/yan var/151662.htm 6. Mənijə Turabzadə, Əkrəm Hüseynpur, Fəriba Şəhidifər və Fəhimə Vəziri “Mahiyyət-e təhəvvolat dər Asiya-ye Mərkəzi və Qəfqaz (Mərkəzi Asiya və Qafqazda baş verən dəyişikliklərin mahiyyəti), Vəzarət-e omur-e Xarece, dəftər-e motaleat-e siyasi və beynolmeləli, No 1,Tehran, 1373/1994, səh.71 7. S.Sərdariniya. İrəvan yek vilayət-e mosəlmanneşin bud (İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur) “,Təbriz, 1380/2001, 248 s. 8. https://www.55online.news/ 9. https://www.hawzahnews.com/news/417147/ 10. https://iqna.ir/fa/news/1400312/ 11. http://shahrvandnewspaper.ir/News:NoMobile/Main/126259 12. https://tarikhema.org/Subjects/ancient/other/a rmenia/ 13. https://www.paymanonline.com/ 14. Ş.Tagıyeva. Ə.Rəhimli. S.Bayramzadə.Güney Azərbaycan, “Orxan”, Bakı, 2000, s.63 15. “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, say 04/377, 27 fevral 2020-ci il 16. https://www.imna.ir/news/354972/ 17. http://gadtb.com/tovuz-t%c9%99xribatindansonra-iranin-erm%c9%99nistanah%c9%99rt%c9%99f%c9%99li-yardimi-davam-edir/ 18. http://www.armenianvandalism.az/ru_khojav and.html 19. https://www.aravotru.am/2020/08/04/333421/ 20. http://www.patriarchia.ru/db/text/369778.htm l 21. Rouben Galichian. Clash of histories in the South Caucasus. Redrawing the Maps of Azerbaijan, Armenia and Iran, London: Bennett and Bloom, 2012