ДИНАМІКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ ЗА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИННИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (20-29)

ДИНАМІКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ ЗА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИННИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (20-29)

Выбор валюты
Дата публикации статьи в журнале: 2020/05/14
Название журнала: Американский Научный Журнал, Выпуск: 36, Том: 2, Страницы в выпуске: 20-29
Автор:
, Житомирський національний агроекологічний університет ,
Автор: Никитюк Ю.А.
, Житомирський національний агроекологічний університет ,
Автор:
, ,
Анотация: Проблема надійного захисту навколишнього природного середовища від забруднення пташиним послідом, стічними водами і нехарчовими відходами з птахогосподарств, є актуальною проблемою для всіх регіонів України. Негативна тенденція, що складається в цій галузі тваринництва веде до непередбачуваних екологічних наслідків, загибелі фауни і флори на прилеглих до птахогосподарств територіях, поширення інфекційних та інвазійних хвороб у людей, тварин і птиці. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) гній, послід і стічні води тваринницьких і птахівничих підприємств, що є основними сировинними компонентами для виробництва органічних добрив, можуть бути джерелом більше 100 збудників інфекційних і інвазійних хвороб, і, зокрема, зоонозів. Самі органічні відходи можуть служити сприятливим середовищем для розвитку і виживання патогенної мікрофлори, містити підвищені кількості важких металів, пестицидів, медикаментозних препаратів, радіоактивних речовин та інших забруднень. На сьогодні основною характеристикою інтенсивного тваринництва є утримання великої кількості тварин на невеликій території. Щоб одержати при мінімальних витратах максимальну кількість продукції деякі господарі економлять місце, електроенергію, роблять дешевшим технологічний процес, не враховуючи природних потреб тварин, і найголовніше – екологічну ситуацію, що веде до необоротних змін в біосфері.
DOI:
Данные для цитирования: Никитюк П.А. Никитюк Ю.А. . ДИНАМІКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ ЗА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИННИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (20-29). Американский Научный Журнал. Сельскохозяйственные науки. 2020/05/14; 36(2):20-29.

Список литературы: 1. Аюбов Р.А. Оцінка сучасного характеру виробництва свинини [Електронний ресурс] / Р.А. Аюбов. – Режим доступу: www.rusnauka.com/5_SWMN_2012/Economics/12_1 01151.doc.htm. 2. Байдевлятов А.Б. Влияние общей бактериальной загрязненности воздуха помещений на массу некоторых иммунокомпетентных органов цыплят/ А.Б. Байдевлятов, А.Ф. Прокудин, Г.А. Зон // Научно-технический бюллетень УНИИП. – Х., 1981. – № 10. –С. 38–42. 3. Бірта Г.О. Розвиток галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика м’яса свинини за напрямами продуктивності: Монографія / Г.О. Бірта. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 265 с. 4. Богданов Г.О. Актуальні проблеми екологічної безпеки в промисловому птахівництві та шляхи їх вирішення / Г.О. Богданов, О.М. Царенко. – Суми: ВАТИ «СОДИ», «Казацький вал», 2002. – С. 23–29. 5. Вплив виробничих об’єктів свинарства на забруднення навколишнього середовища / Махнюк В.М., Кіреєва І.С., Турос О.І. [та ін.] // Гігієна населених місць. – 2011. – № 57. – С. 33–37. 6. Герман В.В. Екологічна безпека при виробництві тваринницької продукції / В.В. Герман // Агроекологічний журнал. - №2, 2009. – С. 5–8. 7. Герман В.В. Екологічний моніторінг довкілля при виробництві птахівничої продукції / В.В. Герман, О.В. Тертична, С.В. Ященко, О.І. Мінералов // Науковий вісник Львівського НУВМ ім. Гжицького. – Т. 10, № 4(39). – 2008. – С. 49–55. 8. Екологія мікроорганізмів: Посібник / В.П. Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко; за ред. В.П. Патики. – К.: Основа, 2007. – 192 с. 9. Жукорський О.М. Галузь свинарства – реальна та прогнозована загроза для довкілля / О.М. Жукорський, О.В. Никифорук // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 102–106. 10. Лисенко В.П. Утилизация птичьего помета на птицефабриках – пути решения / В.П. Лисенко, А.У. Горохов. – ВНИТИ птицеводства, Птицеград, 5-я Международная конференция,”Сотрудничество для решения проблем отходов”, 2008. – С. 14–18. 11. Марченко О.А. Екологічні проблеми в бройлерному виробництві та напрямки їх вирішення: дис. ... канд.с.-г.наук: 03.00.16 / О.А.Марченко. – К., 2011. – 135 с. 12. Мэнинг У. Биомониторинг загрязнения атмосферы с помощью растений / У. Мэнинг, У. Федер. – П.: Гидрометиоиздат, 1985. – 143 с. 13. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України № 391 від 30.03.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/39198-%D0%BF. 14. Про охорону атмосферного повітря: [Закон України] // Вiдомостi Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 50. – 678 с. 15. Руденко С.С. Загальна екологія: практичний курс: Навчальний посібник : У 2-х ч. Частина 1. / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 308 с. 16. Самойлов В.Ю. Моніторинг як засіб встановлення екологічних пріоритетів і порівняльної оцінки ризиків / В.Ю. Самойлов // Екологічний вісник – 2007. – № 3. – С. 6–8. 17. Степасюк Л. Свинарство – пріоритетна галузь України [Електронний ресурс] / Л. Степасюк. – Режим доступу: http://conftiapv.at.ua/ publ/konf_26_27_kvitnja_2012_r/sekcija_5_ekonomi chni_nauki/svinarstvo_ prioritetna_galuz_ukrajini/411-0-1891. 18. Терещенко О.В. Стан і перспективи розвитку птахівництва / О.В. Терещенко // Сучасне птахівництво. – № 7–8. – 2011. – С. 4 – 7. 19. Федорова А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды [Учеб. пособие для студ. ВУЗов] / А.И. Федорова, А.Н. Никольская – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 20. Фролов А. Мікробіологія повітря [Електронний ресурс] / А. Фролов. // Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-122-1.html. 21. Царенко А.М. Экономические проблемы производства экологически чистой агропромышленной продукции (теория и практика)/ А.М. Царенко. – К.: Аграрна наука, 1998. – 256 с. 22. Шкурко Т. Зниження мікробної забрудненості повітря приміщень при ультрафіолетовому опромінюванні корів /Т. Шкурко // Тваринництво України. – 2004. – № 3. – С. 21–23. 23. Яремчук О.С. Гігієнічна оцінка стоків свинарських підприємств за різного типу годівлі свиней [Електронний ресурс] / О.С. Яремчук, М.О. Захаренко, В. О. Коваленко // Наукові доповіді НУБіП. – 2012. – № 3 (32). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Nd/2012_3/12yos.pdf. 24. Ярошенко Ф.О. Птахівництво України: стан, проблеми і перспективи розвитку / Ф.О. Ярошенко – К. : Аграрна наука, 2004. –506 с.